Text för animationen om Vilicus Moneo

I den här filmen ska vi berätta om ett hjälpmedel som du kan ha nytta av till exempel i dessa två situationer: arbetssträcka som överlappar driftplatsgränsen där A-skydd ska övergå till spärrfärd eller omvänt, och för att förhindra otillåten rörelse utanför A-skyddsområde.
Tågförseningar inträffar av en mängd olika orsaker. Några störningar i trafiken är förknippade med spårunderhållet och saker som inte går som det var tänkt. Detta orsakar kostnader både för trafikföretag och spårentreprenörer.
Ett spårunderhåll som utförs med maskin, till exempel en ballastplog, har två olika saker att förhålla sig till. Det ena är sträckan där arbetet ska utföras, vilket beskrivs på en arbetsorder. Det andra är att arbetet måste ske med någon form av trafikavstängning som skydd. Detta beskrivs på en arbetsplan med skyddsåtgärder och gränspunkter för skyddsområdet. Sträckan som kan stängas av för arbete är kopplad till signaler som gränspunkter. I vissa situationer måste skyddet delas upp i flera separata skydd, som påbörjas och avslutas ett i sänder allteftersom arbetet fortskrider.
Arbetsmaskinen anländer till den närmaste gränspunkten för arbetsområdets skyddssträckor. Då ringer tillsyningsmannen ombord till trafikledningen för att aktivera skyddet. Arbetet påbörjas sedan på det avsnitt där en arbetsorder finns utfärdad. När maskinen når den bortre gränspunkten för skyddet, och ska övergå till att fortsätta arbetet inom ramen för nästa tilldelade skyddssträcka, måste arbetet avbrytas. Då ska tillsyningsmannen ringa till trafikledningen för att avsluta det förra skyddet och påbörja det nya för nästa sträcka. Därefter slutförs arbetet enligt arbetsordern, ett nytt telefonsamtal avslutar det nuvarande skyddet på andra sträckan och maskinen kan lämna platsen.
Ibland händer det i samband med arbete att maskinen hamnar utanför den aktiva skyddssträckan under pågående arbete. Arbetsområdet enligt arbetsordern och den aktuella skyddssträckans gränspunkter är inte alltid är samma. Om maskinen passerar sin bortre gränspunkt i arbetsriktningen så kommer det att störa annan trafik på intilliggande spår. I värsta fall kan det leda till olyckor, om maskinen då råkar komma ut i en lagd tågväg.
När sådant sker, så får det ofta stora konsekvenser. Det värsta är förstås när det sker olyckor. Även när det inte gör det, så får det stora ekonomiska konsekvenser för alla berörda parter i form av viten, ökade personalkostnader för utredning och annat - utöver att tidsplaner för arbeten inte kan följas.
Vår app Vilicus Moneo är ett hjälpmedel som håller reda på var gränspunkterna för skyddet befinner sig relativt användaren. Appen varnar när den valda gränspunkten i form av en signal närmar sig, så att maskinoperatörerna blir medvetna om att de befinner sig nära skyddssträckans gräns.
Vilicus Moneo gör det lättare för personal som rör sig över hela landet att ”hålla gränserna” för arbetsområdet och därmed minska risken för att oavsiktligt passera en gränspunkt i form av en signal.

Cookies

Cookies